Hållbarhet

PRINCIPER FÖR HÅLLBAR TURISM

MOT GEMENSAMMA MÅL FÖR ETT HÅLLBARARE TURISTFINLAND

TURISTAKTÖRERNAS GEMENSAMMA STÄLLNINGSTAGANDE
Under våren 2019 har Visit Finland uppdaterat de nationella principerna för hållbar turism tillsammans med olika intressenter. I uppdateringen har man tagit hänsyn till riktlinjer som också kommit fram i den internationella debatten.

De gemensamma principerna för turistaktörerna är ett ställningstagande till följande aspekter:

 • Samarbete
 • Ekologisk hållbarhet
 • Kulturell hållbarhet & kulturarv
 • Social hållbarhet & välbefinnande
 • Långsiktighet & lokal förankring
 • Kvalitet & säkerhet
 • Klimatförändringar & resursklokhet
 • Ansvarskommunikation
 • Ekonomisk hållbarhet & konkurrenskraft
 • Engagemang

Genom att underteckna de 10 principerna för hållbar turism förbinder vi oss att arbeta för Finland som ett mer hållbart turistland. Vi rekommenderar att ni lyfter fram principerna för er verksamhet, eftersom ni med hjälp av principerna kommunicerar med intressentgrupperna om gemensamma mål.

1. VI SAMARBETAR PÅ REJÄLA VILLKOR
Vi utvecklar turismen i samarbete med andra regioner och aktörer inom vår bransch. Tillsammans kan vi bättre påverka samhällets och turismens framtid. Vi vill att vår region ska vara bra att bo i och trevlig att besöka både nu och i framtiden. Därför fattar vi beslut som är hållbara även för kommande generationer. Vi behandlar alla med respekt och rättvisa, och vi bedriver bara rejäl och hederlig handel.

2. VI TAR HAND OM NATUREN
Vi skyddar miljön, landskapet och den biologiska mångfalden i vår region. Vår verksamhet överskrider inte naturens bärförmåga, utan bidrar till att trygga möjligheterna till ett gott liv och bevarandet av en ren miljö i vår region. Vi bryr oss också om våra djurs välbefinnande och värdighet.

3. VI RESPEKTERAR VÅRT KULTURARV
Vi värnar om kulturarvet i vår region. Vårt mål är att presentera, återuppliva, upprätthålla och stärka kulturen på ett genuint och respektfullt sätt. Vi inser också att kulturerna alltid har utvecklats genom växelverkan och lärt av varandra.

4. VI FRÄMJAR VÄLSTÅND, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET
Vi behandlar våra anställda, våra gäster och invånarna i vårt område på ett jämlikt och respektfullt sätt, oavsett deras bakgrund. Vi tar hänsyn till människors särskilda behov i vår verksamhet. Vi utbildar, handleder och uppmuntrar vår personal att agera ansvarsfullt.

5. VI ANLITAR LOKALA LEVERANTÖRER
Vi stöder produkter, tjänster och företag i vår region, och vårt mål är att sysselsätta lokalbefolkningen. Vi gillar mat gjord av finländska råvaror. Vi engagerar oss i frågor som berör invånarna och företagen.

6. VI PRIORITERAR SÄKERHET OCH KVALITET
Vi ser till säkerheten för lokalbefolkningen, vår personal och våra gäster och följer lagens och myndigheternas föreskrifter. När vi utvecklar våra tjänster och produkter med kvaliteten som ledstjärna, skapar vi förutsättningar för att vår verksamhet ska leva vidare.

7. VI TAR HÄNSYN TILL KLIMATFÖRÄNDRINGEN
Vi gör bra val för klimatet och minskar vårt koldioxidavtryck. Vi följer den miljöbelastning som turismen medför och med aktiv mätning strävar vi efter en effektivare användning av energi och resurser.

8. VI FÖR EN ÖPPEN KOMMUNIKATION
Vi informerar djärvt i vår region om ansvarsfulla åtgärder inom turismen och om planer och visioner för framtiden. Vi vill att Finlands hållbara turism ska vara känd ute i världen. Vi talar öppet om framgång, men också om utmaningar.

9. VI FORTSÄTTER ATT UTVECKLA VÅR FÖRETAGSVERKSAMHET
Vi är beredda att förnya våra tjänster och produkter så att de är efterfrågade även i framtiden. En stabil ekonomi med etisk förankring utgör grunden för en hållbar utveckling av verksamheten.

10. VI ENGAGERAR OSS I PRINCIPERNA FÖR HÅLLBAR TURISM
Vi kommer att spela en aktiv roll för att främja hållbar turism och förverkliga dessa principer för hållbar turism. Vi kommer att lägga fram en handlingsplan för hållbar turism som kommer att göra oss mer systematiska i framtiden. Vi förbinder oss att vidta åtgärder och vill lära oss mer även i framtiden.

KRITERIER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
År 2018 preciserade Visit Finland kriterierna för hållbar turism som hjälper företag att anta hållbara metoder. Följande förteckning över hållbarhetsdimensioner kommer att hjälpa dig att förstå hur hållbara tillvägagångssätt kan beaktas i turistföretagets vardag.

Ekologisk hållbarhet

 • Sortering, återvinning och verifiering av minskad avfallsmängd.
 • Minskning av energiförbrukningen.
 • Minskning av användningen av fossila bränslen.
 • Kontrollerad minskning av vattenförbrukningen.
 • Att producera tjänster på ett miljövänligt sätt, att inte lämna några spår i miljön och att inte konsumera naturen.
 • Att bidra till att den biologiska mångfalden bevaras.
 • Att införa ett miljöledningssystem för företag.
 • Att utbilda personalen i miljömedvetenhet.
 • Minska och utnyttja matsvinnet.
 • Ökad användning av ekologisk och vegetabilisk mat.
 • Användning av miljövänliga rengöringsmedel.
 • Att ta till sig metoder från cirkulär ekonomi.
 • Stävja klimatförändringen med hjälp av koldioxidavtrycksräknare.
 • Kommunikationen och kundens perspektiv. Företaget kommunicerar med kunderna om gröna val och försöker därigenom få dem att agera på ett mer ansvarsfullt sätt.

Sociokulturell hållbarhet

 • Skydda och bevara det lokala kulturarvet, påverkan på livskraften. Turismen kommer genom sina åtgärder inte att orsaka att kulturarvet bortfaller.
 • Respekt för den lokala kulturen och äktheten i utnyttjandet av kulturen.
 • Välbefinnande för det omgivande samhället; delaktighet och interaktion med lokalbefolkningen.
 • Det lokala samhället respekteras och värdesätts; integration av det lokala samhället.
 • Att anställa lokal arbetskraft och ta hänsyn till arbetstagarnas rättigheter.

Närmat prioriteras

 • Att gynna lokala produkter som souvenirer och lokala tjänster.
 • Lokal närvaro genom den lokala kulturen och typisk, sanningsenlig, finländsk synlighet i marknadsföringen.
 • Användning av lokala element i turistprodukter.
 • Hantering av turismen och upprättande av gränser.
 • Anpassning av traditionella näringar och turismens behov (t.ex. markanvändning).
 • Bygga upp samarbete och delaktighet.
 • Verifiering av turismens inverkan på samhällets interna strukturer.
 • Kommunikationen och kundens perspektiv. Företaget kommunicerar med kunderna om ansvar och försöker därigenom få dem att agera mer ansvarsfullt.
 • Intressentsamarbete och val av partner: företaget väljer samarbetspartner bland aktörer med samma värdegrund.
 • Likabehandling/jämställdhet/ tillgänglighet vid möten och i bemötande av personal/kunder etc. (inklusive särskilda målgrupper såsom LGBTQ).

Ekonomisk hållbarhet

 • Turismens inkomster stannar kvar i regionen till förmån för lokala samfund och personer.
 • Sysselsättning för lokalbefolkningen.
 • Integrationen av turistindustrin i det lokala samhället så att nyttan kommer regionen till godo.
 • Hållbara investeringar (kolavtryck m.m.) och företagsverksamhetens långsiktighet.
 • Insyn i företagsverksamheten.

Mer information om kriterierna för hållbar turism och om åtgärder som främjar hållbar turism hittar du massor av genom att följa Sustainable Travel Finland -stigen.